Al 8-lea proiect
CCI REZIDENȚIALE

GDPR

Politica privind confidențialitatea

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracterpersonal reprezintă una dintre preocupările principale ale proprietarului site-ului Evergreentowers.ro, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet Evergreentowers.ro. („Site-ul”)

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

1 Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

· în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, învederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al proprietarului Evergreentowers.ro de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scopeste voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Evergreentowers.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

· pentru activităţide marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor decomunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Evergreentowers.ro, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de contact disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți solicita expres acest lucru.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea date lor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

·  pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Evergreentowers.ro de a asigura funcționarea corectă aSite-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări saureclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop estevoluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Ca principiu, proprietarul Evergreentowers.ro vaprelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, proprietarul Evergreentowers.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Evergreentowers.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme decurierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

· pentru administrarea Site-ului;
· în situațiile încare această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Evergreentowers.ro prin intermediul Site-ului;
· pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
· pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
· pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute delege;
· atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Datele cu caracterpersonal furnizate către Evergreentowers.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, încalitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

· dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Evergreentowers.ro, conform celor descrise înprezentul document;
· dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Evergreentowers.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
· dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Evergreentowers.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate,precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
· dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), încazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
· în cazul în careeste retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; o  în cazul în carepersoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
· în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; o  în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
· datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.


Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere adatelor, Evergreentowers.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

· dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
· persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
· prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
· operatorul nu maiare nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanavizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept îninstanță; sau
· persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul detimp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

· dreptul la portabilitatea datelor, respectiv(i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către deținătorul website-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

· dreptul la opoziție– în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

·  în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Evergreentowers.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Evergreentowers.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

·  în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct

·  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

· dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Cererile repetate de ștergere, cererile nefondate sau excesive vor fi taxate cu 10 Euro per request. Request înseamna fiecare bifare din pagina dedicată unde vă puteți urmări înregistrările pe site.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@evergreentowers.ro
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multeinformații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link.